Privatumo politika

Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles taip pat duomenų saugojimą ir prieigą prie informacijos apie naudotojo įrenginius naudojant slapukus, kurias elektroniniu būdų (reikalaujant vartotojui) teikia 4pets.lt parduotuvė veikianti internetiniu adresu 4pets.lt , kuri priklauso Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”, Juridinių asmenų registro filiale įregistruotam privačiam juridiniam asmeniui UAB „Pet Service”, juridinio asmens kodas , registruotos buveinės adresas Kaukėnų g. 8, Kalnuvėnai, LT-92336 Klaipėdos r. (toliau kaip Pardavėjas), vykdančiam komercinę veiklą naminių gyvūnų produktų pardavimo internetu srityje.

I. Vartojamos sąvokos

Administratorius – UAB „Pet Service” registruotos buveinės adresas Kaukėnų g. 8, Kalnuvėnai, LT-92336 Klaipėdos r., įregistruota Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centre”, Juridinių asmenų registro filiale, teikia elektronines paslaugas, tvarko vartotojo pateiktus asmenis duomenis, saugo ir gauna prieigą prie informacijos, esančios vartotojo įrenginiuose.

Administratoriaus kontaktai:

paštu: UAB „4Pets”, Paupio g 4, LT-29113, Anykščiai

elektroniniu paštu: info@4pets.lt

telefonu: ‪+370 657 77774‬

Parduotuvė – svetainė ar programa, pagal kurią administratorius vykdo veiklą, veikiančią internetiniu adresu www.4pets.lt .

Vartotojas – subjektas, kuriam gali būti teikiamos paslaugos elektroniniu būdu arba su kuriuo pagal taisykles ir įstatymus gali būti sudarytas elektroninių paslaugų teikimo susitarimas.

Įrenginys – elektroninis prietaisas, per kurį vartotojas gauna prieigą prie internetinės svetainės.

Slapukas – mažas tekstinis failas, kuris siunčiamas į renginį, bet kuriam asmeniui besilankant internetinėje svetainėje.

Administratoriaus Slapukai – administratoriaus pateikti slapukai susiję su elektroninių paslaugų teikimu.

Išorinis Slapukas – gauta informacija gali būti papildyta ar pasidalinta su išoriniais įrašais iš trečiųjų šalių tik vienu tikslu – pagerinti vartotojo naršymo patirtį ir pritaikyti svetainėje publikuojamą turinį pagal lankytojų poreikius.

II. Asmens duomenys

Administratorius internetinėje svetainėje renka ir apdoroja toliau nurodytus vartotojo asmens duomenis svetainės registracijos procesuose, užsakymų apdorojimo ar skundų pateikimo metu:

  1. Vardas ir pavardė
  2. Gyvenamosios vietos adresas
  3. Pristatymo adresas – jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso
  4. Elektroninio pašto adresas
  5. Telefono numeris

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas grindžiamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.

Vartotojo asmens duomenų pateikimas registracijos metu (kuriant paskyra) arba teikiant užsakymą be registracijos yra būtinas norint: pateikti užsakymą, įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, pateikti skundą (pagal pareikalavimą), grąžinti prekes (pagal pareikalavimą). Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar kelias konkrečiais tikslais; b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kuriuos šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (pvz.: skundai, prekių gražinimas).

Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga norint naudotis UAB „Pet Service” parduotuvės siūlomomis paslaugomis, todėl reikalaujamų duomenų neįvedimas neleis naudotis UAB „Pet Service” parduotuvės siūlomomis paslaugomis.

Administratorius taip pat apdoroja duomenis savo prekių ir paslaugų reklamai, įskaitant elektroninių laiškų siuntimą vartotojui apie turimą asortimentą. Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vartotojas iš administratoriaus gaus informaciją apie paslaugas ir prekes tik tuo atveju, jei vartotojas UAB „Service” parduotuvę pagal 11 str. 2 dalį jis sutiko gauti tokią informaciją.

Vartotojas gali pasirinkti dėl sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros informaciją. Tai neturi įtakos tolimesniam UAB „Pet Service” parduotuvės paslaugų teikimui.

Administratorius renka ir tvarko vartotojo asmens duomenis tik siekdamas aukščiau nurodytų tikslų.

Siekdama įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, parduotuvė UAB „Pet Service” gali pateikti vartotojo surinktus duomenis: logistikos operatoriams, kurjerių kompanijoms, skundų ir grąžinimo skyriams. Duomenys taip pat pateikiami išoriniai apskaitos įmonei, siekiant tinkamai tvarkyti užsakymų apskaitą.

Surinktus asmens duomenis iš vartotojo tvarko administratorius iki tol, kol vartotojas sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu. Vartotojo paskyros ištrynimas administratoriaus sistemoje arba vartotojo naudojimasis toliau išvardintomis teisėmis atitinkamai pagal pasirinkimą gali sustabdyti arba visai apriboti vartotojo asmens duomenų tvarkymą.

III. Vartotojo teisės

Norėdami pasinaudoti toliau išvardintomis teisėmis, susisiekite su administratoriumi.

Susisiekti su administratoriumi galima:

paštu: UAB „4Pets”, Paupio g. 4, LT-29113, Anykščiai

elektroniniu paštu: info@4pets.lt

telefonu: ‪+370 657 77774‬

Vartotojas turi teisę iš administratoriaus gauti patvirtinimą, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jei taip yra, jis turi teisę susipažinti su jais ir šia informacija:

a)  duomenų tvarkymo tikslas;

b)  jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;

c)  kai duomenų tvarkymas atliekamas pagal 6 str. 1 dalies f punktą, teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus;

d)  jei įmanoma, planuojamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis ir, jei tai neįmanoma, šio termino nustatymo kriterijai;

e)  teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkelimą;

f)  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

g) jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto – visa turima informacija apie jų šaltinį;

h) užtikrinti, kad esama 22 str. 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus ištaisyti netikslius jo asmens duomenis. Taip pat atsižvelgdamas į tvarkymo tikslus, vartotojas turi teisę prašyti papildyti jo neužpildytus asmens duomenis.

Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus iš karto ištrinti jo asmens duomenis, o administratorius privalo nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

b) vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 str. 1 dalį a) BDAR punktą arba 9 str. 2 dalies a) BDAR punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis.

c) vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymų pagal 21 str. 1 dalį BDAR ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 2 dalį BDAR;

d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;

f) asmens duomenys buvo surinkti 8 str. 1 dalyje BDAR nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus apriboti duomenų tvarkymą šiais atvejais:

a) vartotojas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį administratorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

c) administratoriui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

d) vartotojas pagal 21 str. 1 dalį BDAR paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar administratoriaus teisėtos priežastys yra viršesnės už vartotojo priežastis.

Vartotojas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 str. 1 dalies  f) BDAR, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei asmens duomenys yra apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas, su kuriu susiję duomenys, bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti su juo susijusių asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, tiek, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara.

a)  duomenys gali būti apdorojami remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) ir b) punktais;

b)  apdorojimas atliekamas automatiškai.

Naudodamasis teise perduoti duomenis, vartotojas turi teisę reikalauti, kad administratorius tiesiogiai perduotų asmens duomenis kitam administratoriui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pateiktus remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) punktu.

Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms – asmens duomenų apsaugos tarnyboms.

IV. Naudojamų Slapukų tipai

  1. Administratoriaus naudojami Slapukai yra saugūs vartotojo įrenginiui. Kenkėjiškai programinei įrangai nėra pasiekiamas vartotojo įrenginys. Slapukai leidžia identifikuoti vartotojo naudojamą programinę įrangą ir individualiai pritaikyti internetines svetaines asmeniškai. Slapukuose paprastai yra domeno pavadinimas, jų saugojimo laikas įrenginyje ir priskirta vertė.
  2. Administratoriaus, kuris naudoja Slapukus tipai:
  1. Sesijos slapukai: jie saugomi vartotojo įrenginyje ir lieka ten iki konkrečios naršyklės seanso pabaigos. Vėliau išsaugota informacija visam laikui išimama iš įrenginio atminties. Seansų slapukai nerenka informacijos apie asmens duomenis ar konfidencialios informacijos iš vartotojo įrenginio
  2. Nuolatiniai slapukai: jie saugomi vartotojo įrenginyje ir lieka ten iki ištrynimo. Tam tikros naršyklės seanso pabaigimas arba įrenginio išjungimas neištrina jų iš vartotojo įrenginio. Nuolatiniai slapukai nerenka informacijos apie asmens duomenis ar konfidencialios informacijos iš vartotojo įrenginio
  3. Vartotojas turi galimybę apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie jo įrenginio. Pasirinkus šią parinktį, internetinės svetainės bus įmanomas be funkcijų, kurios dėl savo pobūdžio reikalauja Slapukų.

V. Slapukų naudojimo tikslai

  1. Administratorius naudoja Administratoriaus Slapukus šiais tikslais:
  2. internetinės Parduotuvės pritaikymui ir koregavimui:
  1. internetinės Parduotuvės turinio pritaikymas ir koregavimas pagal Vartotojo nuostatas ir internetinio Puslapio naudojimo optimizavimas;
  2. internetinės Parduotuvės Vartotojo naudojamo įrenginio atpažinimas ir vietos nustatymas teisingai atvaizduojant internetinį puslapį pritaikant jį pagal individualius poreikius;
  3. prisiminti ir pateikti Vartotojo parinktus parametrus ir suasmeninti Vartotojo paskyrą, pvz.: Vartotojo pasirinktos kalbos ar regiono pritaikymas;
  4. prisiminti Parduotuvės lankytų puslapių istoriją, siekiant rekomenduoti turinį;
  5. šrifto dydis, internetinės Parduotuvės išvaizda ir t.t.;
    1. Vartotojo atpažinimui internetinėje Parduotuvėje ir Vartotojo sesijos užtikrinimui:
      1. internetinės Parduotuvės Vartotojo apsilankymo sesijos palaikymas (po prisijungimo prie paskyros), kurio dėka Vartotojui nereikia kiekvieną kartą iš naujo prisijungti (suvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio) prie savo paskyros naršant po internetinę Parduotuvę;
      2. teisingai parinkti Parduotuvės funkcijų nustatymus, kurie leidžia patikrinti sesijos autentiškumą;
      3. Optimizuoti ir padidinti Administratoriaus teikiamų paslaugų efektyvumą;
    2. visų internetinės svetainės reikalingų funkcionalumų įgyvendinimui.
    3. internetinės Parduotuvės turinio pritaikymui pagal Vartotojo pasirinkimus ir internetinės Parduotuvės naudojimo optimizavimui. Tai leidžia atpažinti pagrindinius Vartotojo įrenginio parametrus ir tinkamai atvaizduoti Parduotuvės puslapį pritaikytą pagal individualius Vartotojo poreikius;
    4. Vartotojo vietos įsiminimui;
    5. teisingam parinktų Puslapio funkcijų nustatymui, kurie leidžia pritaikyti informacija teikimą Vartotojui, įskaitant ir Vartotojo vietą;
    6. lankomumo analizei ir tyrimams;
    7. anoniminės statistikos rinkimui, kuri padėtų suprasti, kaip Parduotuvės Vartotojai naudojasi Parduotuvės paslaugomis, ir taip tobulinti Puslapio struktūrą ir turinį;
    8. Parduotuvės paslaugų saugumo ir patikimumo užtikrinimui.
  1. Slapukų, nurodytų šio skyriaus 1 dalies a. punkto i), ii) ir iv) papunkčiuose, bei d, e, ir f punktuose, asmeninės informacijos administratorius yra Administratorius. Šiuose failuose esančių duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojo sutikimas, t.y. BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas. Išreikšti sutikimą nėra būtina įstatyminė ar sutartinė sąlyga, bet sutikimo nebuvimas neleidžia Administratoriui pritaikyti Parduotuvėje rodomų pasiūlymų atsižvelgiant į Vartotojo elgseną ir nustatymus Parduotuvėjė.
  2. Duomenys, saugomi Slapukuose, nurodytų šio skyriaus 1 dalyje, bet nebuvo paminėti šio skyriaus 2 dalyje, yra tvarkomi siekiant tinkamai atvaizduoti Parduotuvės puslapį ir užtikrinti tinkamą visų Parduotuvės puslapio funkcijų naudojimą.
  3. Administratorius naudoja Išorinius Slapukus šiais tikslais:
    1. Pateikti Parduotuvės puslapyje vaizdinį ir garsinį turinį, kuris yra parsiųstas iš išorinio internetinio puslapio:
      1. www.youtube.com [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
    2. bendrų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas naudojant analitinius įrankius:
  1. Google Analytics [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
  2. Google AdWords [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
  3. doubleclick.net [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
  4. hit.gemius.pl [slapukų administratorius: Gemius S.A. būstinė yra Lenkijoje]
  5. mailchimp.com [slapukų administratorius: The Rocket Science LLC]
    1. pateikiant reklamą, pritaikytą pagal Vartotojo nustatymus, naudojant internetinės reklamos įrankį:
      1. Google AdSense [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]

d.                 prisijungiant prie Parduotuvės naudojantis socialiniais tinklais:

  1. Facebook Connect [slapukų administratorius: Facebook Inc. būstinė yra USA arba Facebook Ireland būstinė yra Airijoje]
  2. interaktyvių funkcijų naudojimas siekiant populiarinti Parduotuvę naudojant socialinių tinklų puslapius:
  1. Google.com [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
  2. Facebook.com [slapukų administratorius: Facebook Inc. būstinė yra USA arba Facebook Ireland būstinė yra Airijoje]
    1. Vartotojo vietovės atpažinimas:
      1. Google.com [slapukų administratorius: Google Inc. būstinė yra JAV]
    2. mokėjimų surinkimas:
      1. Mistertango.com [slapukų administratorius: UAB Mistertango būstinė yra Lietuvoje]
    3. elektroninių laiškų siuntimas:
      1. mailchimp.com [slapukų administratorius: The Rocket Science LLC]
  1. Asmens duomenų, esančių Slapukuose, naudojamuose šio skyriaus 4 dalies c, f ir h punktuose, administratoriai yra nurodyti tuose punktuose. Šiuose failuose esančių duomenų tvarkymo pagrindas yra Vartotojo sutikimas, t.y. BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas. Išreikšti sutikimą nėra būtina įstatyminė ar sutartinė sąlyga, bet sutikimo nebuvimas neleidžia Administratoriui pritaikyti Parduotuvėje rodomų pasiūlymų atsižvelgiant į Vartotojo elgseną ir nustatymus Parduotuvėjė.
  2. Duomenys, saugomi Slapukuose, naudojamuose šio skyriaus 4 dalies a, b, d, e ir g punktuose yra administruojami nurodytu tuose punktuose. Duomenys yra tvarkomi siekiant tinkamai atvaizduoti Parduotuvės puslapį ir užtikrinti tinkamą visų Parduotuvės puslapio funkcijų naudojimą. 
  3. Tinkamas Privatumo politikos taikymas yra apibrėžtas III Privatumo politikos dalyje.
  4. Asmeniniai duomenys esantys Parduotuvės Slapukuose bus saugomi tol, kol Vartotojas pasinaudodamas šios Privatumo politikos III dalies teisėmis nurodys pašalinti turimus Vartotojo asmeninius duomenis, baigsis saugojimo terminas ar Vartotojas pašalins Slapukus savo naršyklėje.

VI. Prieigos prie Slapukų ir jų saugojimo nustatymo sąlygos

  1. Vartotojas savarankiškai ir bet kuriuo metu gali keisti Slapukų nustatymus nurodydamas jų saugojimo sąlygas ir prieigą prie Vartotojo Įrenginio per Slapukus. Šiuos pakeitimus Vartotojas gali atlikti naudodamas interneto naršyklėse esančiais nustatymais. Šiais nustatymais Vartotojas gali užblokuoti automatinį Slapukų išsaugojimą interneto naršyklės nustatymuose arba pasirinkti būti informuotam ir turėti teisę sutikti su kiekvieno Slapuko įrašymų į Vartotojo Įrenginį. Išsami informacija apie Slapukų valdymo būdus ir galimybes yra pasiekiama naudojamos programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.
  2. Vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti Slapukus iš naudojamos interneto naršyklės per toje interneto naršyklėje esančius nustatymus.
  3. Slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos tam tikroms funkcijoms.
  4. Be Slapukų, Parduotuvė Pet Service taip pat gali rinkti duomenis, kuriuos paprastai renka interneto sistemos administratoriai pagal taip vadinamus žurnalus arba „log failus”. Informacija, pateikta žurnaluose” gali apimtu Vartotojo IP adresą, Įrenginio ir interneto naršyklės tipą, interneto ryšio tiekėją ir internetinės svetainės, iš kurios Vartotojas pateko į Parduotuvę, adresą. Šie duomenys bus saugomi ir Parduotuvės puslapio lankytojų srauto analizei ir vertinimui. Šie duomenys nebus sujungti su Vartotojų pateiktais asmens duomenimis.